Image

การใช้สูตรในการคำนวณ 

                โปรแกรม Microsoft Excel 2003    เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการคำนวณ โดยมีเครื่องมือให้ใช้มากมาย ทั้งในรูปของสูตรหรือฟังก์ชันสามารถใช้ในรูปแบบอัตโนมัติ หรือสามารถกำหนดให้ด้วยตนเอง โดยที่สูตรเราจะหมายถึงการคำนวณทางคณิตศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ เครื่องหมายในการเปรียบเทียบ  เชื่อมข้อความและการอ้างอิง เช่น การบวก ลบ คูณ หาร  เป็นต้น ส่วนฟังก์ชัน เราจะหมายถึง คำสั่งสำเร็จรูปที่ใช้ในการคำนวณ เช่น  Sum Average Min Max ฯลฯ

   ชนิดของสูตร

                      โปรแกรม Microsoft Excel 2003 แบ่งชนิดของสูตรออกเป็น 4 ชนิด คือ

1.      สูตรในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Formula)

เครื่องหมาย

ความหมาย

ตัวอย่างสูตร

+

บวก

=40 + 10  จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 50

ลบ

= 40 – 10  จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  30

*

คูณ

=40*2        จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  80

/

หาร

=  40/2       จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ   20

%

เปอร์เซ็นต์

=  40%       จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  0.4

^

ยกกำลัง

=40^2        จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1600

2.      สูตรในการเปรียบเทียบ (Comparision Formula)

เครื่องหมาย

ความหมาย

ตัวอย่างสูตร

=

เท่ากับ

= 40=30   จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False

>

มากกว่า

=40>30    จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  True

<

น้อยกว่า

=40<30     จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False

>=

มากกว่าหรือเท่ากับ

=40>=30   จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ True

<=

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

=40<=30   จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False

< >

ไม่เท่ากับ

40< >40    จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ False

3.เครื่องหมายในการเชื่อมข้อความสองข้อความหรือมากกว่านั้น (Text Formula)

เครื่องหมาย

ความหมาย

ตัวอย่างสูตร

&

เชื่อมหรือนำคำสองคำมาต่อกันให้เกิดค่า ข้อความต่อเนื่องที่เป็นค่าเดียวกัน

=STORY&BOARD จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ  STORYBOARD

  4.    สูตรในการอ้างอิง (Text Formula)

เครื่องหมาย

ความหมาย

ตัวอย่างสูตร

: (Colon)

เว้นวรรค (Insection)

, (Comma)

บอกช่วงของข้อมูล

กำหนดพื้นที่ทับกัน 2 ช่วงเอาข้อมูลทั้ง 2 ช่วงมาเชื่อมต่อกัน

=(B1:B5)

=SUM(B1:C1 D1:E5)

=Sum(C1:C5,D7:D8)

ขั้นตอนการคำนวณด้วยตาราง
    1.  
การกำหนดเซลล์สำหรับเก็บผลลัพธ์โดยการเลื่อนตัวชี้เซลล์นั้นแล้วคลิก
        
2.  ใส่สูตรเข้าในเซลล์สำหรับเก็บผลลัพธ์สูตรจะต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย =             

ลำดับความสำคัญของเครื่องหมายการคำนวณ

ลำดับ

เครื่องหมาย

รายละเอียด

1

(  )

วงเล็บ

2

^

ยกกำลัง

3

และ /

คูณและหาร

4

+  และ  –

บวกและลบ

5

&

ตัวเชื่อม

6

=,<,<=

เท่ากับ น้อยกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ

7

> ,>=, < >

มากกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ  ไม่เท่ากับ

หมายเหตุ   การทำงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน จะคำนวณจากซ้ายไปขวาตามลำดับ

ตัวอย่างการคำนวณ

  

รูปภาพปสดงตัวอย่าง การใช้สูตรในการคำนวณ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใส่สูตร
          1.  สูตรที่ใส่ในเซลล์จะปรากฏให้เห็นในแถบสูตร
                 
  2.  ค่าที่เป็นผลลัพธ์ของสูตรจะปรากฏในเซลล์สำหรับเก็บผลลัพธ์
                    
3.  กรณีที่มีนิพจน์หลายเครื่องหมายจะทำงานตามลำดับเครื่องหมาย

Advertisements